Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 juni 2018

D66 in de Raad: verantwoordingsdebat coalitieakkoord

Stad van Kansen en Ambities is de titel van het nieuwe Haagse coalitieakkoord, waarmee D66 samen met Groep de Mos, VVD en GroenLinks aan de slag gaat. De titel draagt de essentie van het akkoord in zich mee. Een optimistisch geluid dat hoort bij hoe de stad ervoor staat en past bij de plannen die in het vat zitten voor de toekomst.

Wij zijn er in geslaagd om samen een nieuw verhaal voor de stad op te tekenen. Mede dankzij de vele inbrengen van de Raad en uit de stad, zijn de vier partijen onder leiding van Edith Schippers constructief met elkaar gaan praten in de prachtige omgeving van de Stadskwekerij. Dat de partijen andere ideeën hadden over hoe de stad er over enkele tientalen jaren uit zou moeten zien, mag geen verbazing wekken. Het was dan ook geen sinecure om tot een gezamenlijke missie te komen waar de hele stad beter van wordt. Maar, wellicht tegen de verwachtingen in, hebben we elkaar weten te vinden.

D66 vindt het belangrijk dat we verder kijken dan alleen de aankomende periode. Met het benoemen van de vier kernthema’s Duurzaamheid, Mobiliteit, Groei van de Stad en Iedereen doet mee, is ook echt een duidelijk doel voor het Den Haag van de toekomst gezet.

Op het gebied van duurzaamheid gaan we werk maken van het energieneutraal maken van de stad in 2030. Met de 10 groene energiewijken gaan we echt samen met bewoners en corporaties aan de slag om samen hele wijken te vergroenen. Met een extra inzet om het vergroenen en klimaatadaptief maken van Den Haag, wapent de stad zich tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

We houden onze stad ook goed bereikbaar. Ook als we straks de zeshonderdduizendste inwoner gaan verwelkomen. Naast het geld dat we nu al vrijmaken, zal ook de helft van de opbrengst van de Eneco-aandelen worden gebruikt voor de investeringen in verbetering en uitbreiding van het OV en de fietsinfrastructuur. Ook blijven we 3,5 miljoen per jaar investeren in verkeersveiligheid.

Met investeringen in elektrisch autoverkeer, deelautoconcepten, een uniforme milieuzone in de G4-gemeenten, een verbod op tweetakt scooters en zero-emission bedrijfsdistributie in de binnenstad, maken we ook werk van de luchtkwaliteit.

Deze stad gaat flink groeien en die groei willen we ook echt voor de stad laten werken. Kortom: ruimte voor diverse woningvormen en ruimte voor bedrijvigheid. Natuurlijk is deze nieuwbouw gasloos en echt duurzaam.

Tot slot nog enkele punten waar wij als D66 in dit akkoord extra blij mee zijn. Zo blijven we op het gebied van onderwijs de bezuiniging van het Rijk op het onderwijsachterstandsgelden volledig compenseren. Juist omdat wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. Dat we meer in het ondernemersklimaat gaan investeren, is een belangrijke voorwaarde om als stad succesvol te groeien. Met aandacht voor de onderkant van de arbeidsmarkt en de topsectoren willen we Den Haag breed ontwikkelen. Niet in de laatste plaats van belang om het doel om 4 maal 500 man duurzaam uit de bijstand te halen. Dat we jaarlijks ook een miljoen extra uittrekken voor cultuur en het kunstenplan met een miljoen gaan verhogen, zal Den Haag nog interessanter maken. De heropening van de bibliotheek in Bouwlust is een breed gedragen wens in deze raad en ik ben dan ook blij dat we deze wens kunnen gaan uitvoeren.

Met dit akkoord willen we een aanbod doen aan de stad om mee te doen. Op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, de groei van de stad en de manier waarop we met elkaar in deze stad samenleven, voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken, zien wij een gezamelijke opgave om dit tot een succes te maken. Dat zult u allen merken op de manier waarop wij als coalitie deze stad willen besturen. Met open blik, luisterend oor en uitgestoken hand.