Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 september 2019

Begroting 2020: Opgave is begroting structureel sluitend te houden

D66 Den Haag constateert dat het college de financiën voor 2020 op orde heeft, maar maakt zich ook zorgen over de jaren erna. D66-raadslid Daniël Scheper: “Het is goed dat de gemeente investeert in betaalbare woningen, goed openbaar vervoer en verduurzaming van de stad en dat het college dat doet zonder dat het de lasten voor de inwoners verhoogt. We zien echter dat de tekorten in de jeugdzorg en de WMO oplopen en de inkomsten uit het gemeentefonds tegenvallen. Het college moet echt aan de slag om de uitgaven omlaag te krijgen. Daarnaast is het Rijk aan zet om de gemeenten te helpen bij dit probleem en ook goed te kijken naar het systeem waarmee bepaald wordt hoeveel geld er naar de gemeenten gaat.”

Structureel
Scheper benadrukt dat de oplossingen voor de komende jaren structureel moet zijn. “De tekorten in de jeugdzorg en de WMO moeten echt aangepakt worden. Dat vergt een stevige regierol van het gemeentebestuur om zorgcowboys, overindicatie, dubbelingen en onnodige bureaucratie aan te pakken. Het is goed om te zien dat het college dat ook erkent en daarmee aan de slag gaat. Met uiteraard als voorwaarde dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft”, aldus Scheper.

Rijk
Naast het terugbrengen van de uitgaven is een stijging van de inkomsten wenselijk. Helaas is dat niet gebeurd doordat het Rijk minder geld uitgaf dan het had begroot. Door de systematiek (de zogenaamde ‘trap op trap af’ systematiek) die het Rijk hanteert, krijgt de gemeente minder geld dan verwacht. Scheper: “Doordat het Rijk minder geld uitgaf dan het zelf verwachtte, krijgt de gemeente ook minder geld. Dit zorgt voor problemen bij meerdere gemeenten. Het is daarom tijd dat het Rijk eens goed naar dit systeem kijkt.”