Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

“Culturele instellingen van hoge kwaliteit moet je steunen, niet straffen”

Op 4 november bespreekt de Haagse gemeenteraad het Kunstenplan. Hiermee bepaald de gemeente de verdeling van de kunst- en cultuursubsidies voor de komende 4 jaar. Cultuurwoordvoerder Birgül Özmen wil de extra beschikbaar gekomen middelen verstandig verdelen onder instellingen met bewezen kwaliteit. Ze pleit ervoor om niet -zoals VVD en PvdA voorstellen- geld van positief beoordeelde instellingen te gebruiken om instellingen met een negatief advies te belonen. Lees hier haar volledige inbreng:

Voorzitter, vandaag het sluitstuk van de maandenlange discussie over de verdeling van de middelen voor de kunst en cultuursector in den haag. Voor mij persoonlijk de 2e keer, maar ik begreep ook van mijn voorgangers: elke 4 jaar is het weer raak. Het liefst zouden we een blanco cheque hebben en iedereen die culturele plannen heeft willen steunen, maar helaas kan dit niet.

Als Raad hebben wij vorig jaar het Beleidskader vastgesteld waar de adviescommissie mee aan het werk is gegaan. Over deze procedure is er in de commissies al het nodige gezegd.
Graag breng ik nogmaals de ideeën van de werkgroep kunst cultuur en media van D66 Den Haag onder de aandacht van de wethouder en wil ik hem vragen of hij hun suggesties voor bv. een tussentijdse evaluatie en een mentor voor nieuwe instellingen zou mee kunnen nemen in de evaluatie van deze procedure.

Versterken cultuurankers
Er is in de commissie uitvoerig gesproken over de open calls voor de cultuurankerfuncties op o.a. Scheveningen en Haagse Hout en de openluchttheaterfunctie in het Zuiderpark. Het College heeft hier al een aantal reparaties op gepleegd waar mijn fractie erg blij mee is, maar de vraag is natuurlijk of dit voldoende gaat zijn om alle ambities waar te maken. In het financiële kader van het Kunstenplan was jaarlijks 100.000 euro geoormerkt voor samenwerking in de regio Haaglanden die gematcht zou worden door OCW. Maar nu begreep ik dat deze eis is komen te vervallen en daarom dien ik samen met collega Partiman van het CDA een motie in met als dictum:

  • Verzoekt het college om, samen met de culturele instellingen die de Cultuurankerfuncties Haagse Hout en Scheveningen gaan vervullen en de culturele instelling die de openluchttheaterfunctie in het Zuiderpark gaat vervullen, te onderzoeken hoe het budget van 0,1 mln. kan worden ingezet voor verdere ontwikkeling en versteviging van deze instellingen; om te onderzoeken of een eventueel resterend budget ingezet kan worden ter versteviging van de positie van de Cultuurankers in Den Haag, bijvoorbeeld door samenwerking of uitwisseling op het gebied van bedrijfsvoering; de raad over de voortgang van bovenstaande te informeren.

Amendement voor middelen naar kwaliteit
Voorzitter, graag wil ik de wethouder bedanken voor zijn inzet om binnen zijn eigen begroting op zoek te gaan naar extra middelen. Vorige maand gaf hij aan 4ton vrij te kunnen spelen om een aantal extra reparaties te doen aan het advies. Wat D66 betreft gaan deze middelen zo veel mogelijk naar organisaties die een positief advies kregen maar aanvankelijk niet volledig gehonoreerd werden. Zo maken we de beste keuze met de middelen die we hebben. Zo redden we bewezen kwaliteit.

Hiertoe die ik samen met collega Partiman van het CDA het volgende amendement in: Versteviging Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024. Dit amendement bestaat uit een aantal onderdelen:

Enkele instellingen met een positief advies, maar een lagere honorering, bijbehorend bedrag toe te kennen voor versteviging
Aight: 25.000
CultuurSchakel: 65.000
Filmhuis: 20.000
Jan Campert Stichting: 10.000
Rabarber (tbv ‘de Appelloods’): 25.000
Theater De Nieuwe Regentes: 65.000

Enkele instellingen met (een negatief advies, maar) een duidelijke betekenis voor het veld van cultuureducatie in Den Haag, een meerjarige subsidie toe te kennen en hiervoor aanvullende middelen te reserveren boven op het financieel kader Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024:

Beweigi Foundation: 10.000
Lonneke van Leth: 90.000
Theatergroep Drang: 40.000

Het advies van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 over te nemen op de aanvraag van LOOS, maar voor de instandhouding van de studio aanvullende middelen te reserveren boven op het financieel kader Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024.

LOOS: 50.000

#Metoo bij de KABK
Voorzitter, afgelopen weekend werd de culturele sector opgeschrikt door een afschuwelijk #metoo verhaal waar ook Haagse culturele spelers bij betrokken blijken te zijn. Je zou als jonge vrouw, als meisje van 18 jaar, maar net vorige maand begonnen zijn op de Academie voor Beeldende Kunst.

Uiteraard wil ik hier niet voor mijn beurt spreken en moeten wij het OM onderzoek afwachten naar strafbare feiten. Maar toch zou ik hier vandaag kort op willen ingaan.

Een deel van het probleem lijkt te liggen bij het aangiftebeleid van de politie. Slachtoffers zouden worden ontmoedigd om aangifte te doen. Dergelijke klachten lezen we ook terug in het NRC artikel. Mijn college Hanneke van der Werf heeft hier vorige maand SVs over gesteld, wij zijn benieuwd naar de antwoorden hierop.

Deze kwesties zijn natuurlijk erg complex, maar toch zou ik ook deze wethouder willen vragen: welke rol ziet hij voor zichzelf om deze gevoelige kwesties bespreekbaar te maken bij culturele instellingen in den haag? Zeker als zij subsidie ontvangen van de gemeente. Graag een reactie van de wethouder. Ik hoop dat dit soort incidenten in de toekomst niet meer zullen voorkomen, maar we moeten ervoor zorgen dat als het gebeurd deze kwesties bespreekbaar zijn.

Kaasschaaf amendement
Allereerst steun natuurlijk voor de moeite die mijn collega’s van de VVD en PvdA hebben gestoken om meer middelen proberen te regelen in de coalitie. Ik ging er zelf vanuit dat we hier samen uit zouden komen. We hebben immers een groot gezamenlijk doel: zo veel mogelijk steun voor de culturele sector. Maar dit is helaas niet gelukt, en dat vind ik oprecht ontzettend jammer.

Graag wil ik de PvdA en de VVD vragen welke moeite zij hebben gedaan om hier binnen de coalitie gezamenlijk een oplossing voor te vinden? Hadden ze de druk daar niet moeten opvoeren ipv nu over de rug van de sector met het voorgestelde amendement te komen?

Ik dacht dat de PvdA en de VVD hun kaasschaafplan voor de bühne als drukmiddel gebruikten, ook omdat meneer Aydin hier in de commissiebespreking zelf ook niet over begon. Zoals velen van u gehoord hebben wellicht tijdens die bespreking moest ik het uit hem trekken.

Maar nu lees ik -tot mijn grote verbazing- in dit amendement dat grote instellingen moeten boeten om de PvdA en de VVD geen gezichtsverlies te laten leiden.

Mijn fractie vindt dit dieptriest voorzitter en ik als woordvoerder cultuur schaam ik me ervoor dat de culture sector -die het al zo lastig heeft- zo behandeld wordt.

Voorzitter, er bleken een aantal juridische haken en ogen te zitten aan het voorstel om kwaliteitsinstellingen te laten boeten middels de voorgestelde kaasschaaf. Ik lees hier niets over terug in het amendement. De indieners van dit amendement zijn beide net als ik geen jurist. Waarom zouden wij ambtelijk advies hierover uit de wind slaan?

Vertrouwelijk zijn wij geïnformeerd over de bedrijfsvoering van een aantal instellingen uit het amendement van de VVD/PvdA. Zonder hierover gevoelige informatie te delen, zou ik de indieners willen vragen of zij een gezonde bedrijfsvoering als vereiste hebben gehanteerd als criterium voor steun aan instellingen?  Ik ken de VVD als een partij van financiële degelijkheid, maar blijkbaar heeft mevrouw Regts daar nu eigenhandig een einde aan gemaakt. Voorzitter, Ik hoop dat haar partijgenoot onze wethouder Financiën iets degelijker kijkt naar waar onze middelen naar toe gaan.

Fair Practise Code
Over kernwaarden gesproken. Bij de vaststelling van het beleidskader hadden veel collega’s de mond vol van de Fair practice code. Hoe kan meneer Aydin instellingen steunen die hier willens en wetens niets mee doen? In zijn amendement staan organisaties die NIETS hierover hebben opgenomen in hun aanvraag terwijl wij dit als Raad vorig jaar wel hebben meegegeven aan de sector. Wil de PvdA over de ruggen van kunstenaars dit amendement echt doordrukken? Waar zijn de sociale idealen van de PvdA?

En dan nog iets bijzonders VZ. Dit amendement steunt een aantal klassieke instellingen die nu meer steun krijgen van landelijke fondsen dan ze ooit van ons kregen. Begrijpt u mij niet verkeerd, mijn fractie vindt het werk van Ciconia en Matangi ook waardevol. Maar dankzij landelijke middelen krijgen ze meer geld dan ze ooit van de gemeente hebben gekregen. Ze kunnen hun werk gewoon voortzetten! Waarom zou ons eigen Residentie Orkest daar dan onder moeten lijden? Straks moet het RO straks misschien het mooie project The Residents in de Schilderswijk opheffen om andere projecten dubbel te financieren??

Steun kwaliteit, straf het niet
Nogmaals herhalend voorzitter, mijn fractie zou extra financiële steun voor kunst en cultuur van harte toejuichen. Maar dus niet op de kaasschaafmanier die de collega’s van de VVD en PVDA voorstellen. Met alle goede bedoelingen in de wereld kan mijn fractie hun amendement niet steunen. En ik roep mijn collega’s op:

Laten we niet het geld voor het Kunstmuseum afpakken, om daarmee instellingen die zich niet aan de fair practice code houden te ondersteunen.

Laten we niet Korzo straffen, om daarmee instellingen die hun eigen huishoudboekje niet op orde hebben te belonen.

Laten we voorkomen dat het Residentie Orkest personeel moet ontslaan ontslaan, omdat we geld te geven aan instellingen die al geld genoeg ontvangen vanuit landelijke fondsen.

Dankuwel.