Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaamheid

In Parijs is afgesproken dat de temperatuur niet meer dan 1,5 tot 2 graden mag stijgen. Vanzelfsprekend houden we ons aan de afspraken uit het klimaatakkoord en zetten we in op niet meer dan 1,5 graad stijging.

Dit is een ambitieuze doelstelling. Dat betekent dat de huidige ambitie van de gemeente Den Haag om in 2040 CO2-neutraal te zijn, moet worden aangescherpt. Wij streven ernaar om al in 2030 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken moeten we volop inzetten op isolatie van gebouwen, elektrisch vervoer, schone energie en een buitenruimte die het veranderende klimaat kan gaan opvangen. Om deze doelen te halen is het ook essentieel dat de gemeente samenwerkt met bewoners en bedrijven, om zo samen bij te dragen aan een groene en schone toekomst.We willen dat de gemeente een actieve rol op zich neemt in de communicatie naar burgers en bedrijven, met betrekking tot kennis van, en bewustwording over, duurzame mogelijkheden en initiatieven. Het gaat hierbij niet alleen om recycling, maar ook juist om reduceren van energie-, water- en productengebruik, evenals hergebruik van producten. Bijvoorbeeld door het openen van een centraal informatie- en stimulatiepunten door de gemeente in de wijken. We willen bovendien dat indien bewoners en bedrijven belemmeringen in regelgeving signaleren, zij met oplossingen kunnen komen en dat eigen initiatief meer wordt beloond en gestimuleerd.

Verduurzamen van bestaande woningen

Ongeveer een derde van de CO2-uitstoot van Den Haag komt door het verwarmen van huizen. Door het verduurzamen van woningen valt daarom veel winst te behalen. Er zijn meerdere fondsen en regelingen om woningeigenaren te ondersteunen bij het verduurzamen van hun pand. De bekendheid hiervan is echter laag en de informatie is vaak niet makkelijk te vinden. Daarom willen wij dat de gemeente de regelingen beter gaat promoten. Er moet één website of pagina van de gemeentesite komen waarop alle fondsen en regelingen, inclusief die van andere overheden en instanties, op overzichtelijke wijze te vinden zijn. Woningbezitters worden zo ondersteund in de nanciering van de verduurzaming van hun woning en goede informatievoorziening hierover. We kiezen voor een wijkgerichte aanpak voor het verduurzamen van de woningen in de stad omdat een jaren ’30 woning nu eenmaal andere aanpassingen nodig heeft dan een nieuwbouwwoning. De gemeente maakt daarom een plan waarin ze aangeeft hoe iedere wijk energie-neutraal gaat worden. Naast duurzame initiatieven van huiseigenaren zelf, zien we andere goede initiatieven in Nederland ontstaan om woningbezitters te helpen in dit proces. In Deventer heeft de gemeente bijvoorbeeld een model ontwikkeld waarin huiseigenaren via een zogeheten ‘woningabonnement’ hun huis verduurzamen. Wij willen dat de gemeente Den Haag een soortgelijk woningabonnement opstart.

Nieuwbouw, renovaties en onderhoud

Voor nieuwbouw willen wij dat de gemeente strenge eisen gaat stellen ten aanzien van duurzaamheid. Wij willen dat er geen panden met gasaansluitingen meer worden bijgebouwd. Wat ons betreft wordt zo veel mogelijk nieuwbouw energieneutraal of energiepositief; dat betekent bijvoorbeeld dat panden zichzelf kunnen voorzien van energie, of zelfs als kleine energiecentrales kunnen werken om de omgeving van energie te voorzien. Ook bij onderhouds- en bouwprojecten komt er meer aandacht voor duurzaamheid. Zo maken we duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt bij vergunningen. Wie een aanvraag doet voor een bouwvergunning moet aangeven of en hoe er naar duurzaamheid is gekeken. Hierdoor zorgen we ervoor dat er bij verbouwingen wordt nagedacht over de mogelijkheden om te verduurzamen en vergroten we de bewustwording. Grote bedrijven hebben al een milieu-investeringsplicht bij een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Wij willen dat dit actief wordt gehandhaafd en dat kleine bedrijven worden gestimuleerd om hieraan deel te nemen.

Verduurzamen verhuurde (sociale) huurwoningen

D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor de woningbouwcorporaties bij de verduurzaming van de woningen. Ook willen dat er heldere afspraken door de gemeente worden gemaakt met alle woningbouwcorporaties in Den Haag voor het verduurzamen van hun woningvoorraad. Bestaande (sociale) huurwoningen zullen ook geïsoleerd moeten worden. Woningverhuurders worden gestimuleerd dit te doen, doordat zij in ruil voor verbeteringen een vergoeding mogen vragen. Deze moet echter niet te hoog zijn, want we willen dat de huurder niet enkel pro teert van een beter huis, maar ook van lagere energiekosten. We willen experimenteren hoe deze vergoeding eruit kan zien.

Klimaatadaptatie

Als stad krijgen we te maken met inke uitdagingen om de gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen. Nu al zijn de eerste gevolgen zichtbaar. Zeker in een versteende stad als Den Haag is dit een probleem. In een versteende wijk is het op een hete dag soms acht graden warmer dan in een groene wijk. Dit leidt tot gezondheidsproblemen bij de kwetsbare groepen: kinderen, ouderen en zieken. Meer groen en water in de stad is daarom niet alleen mooi, het is ook van levensbelang.

D66 heeft ervoor gezorgd dat er per wijk een plan komt om woningen te verduurzamen dat in de komende vier jaar gaat worden uitgevoerd.

In een versteende stad is daarnaast de kans op wateroverlast groter omdat het water minder snel kan wegstromen. Daarom willen we dat bij iedere herinrichting het uitgangspunt is dat de buurt groener en blauwer wordt dan het daarvoor was. Slimme, nieuwe ideeën van bedrijven op dit gebied krijgen de komende jaren de ruimte. Een voorbeeld van klimaatadaptatie is het aanleggen van een groen dak. We willen dat minimaal de helft van de Haagse daken die daarvoor geschikt zijn een groen dak wordt. Bij nieuwe bouwplannen zorgen we ervoor dat de kans op wateroverlast vermindert. Verder willen we de grachten zoveel mogelijk terug laten komen om zo water op te vangen en af te voeren.

De duurzaamheidsaanpak per wijk

Woningbezitters krijgen begeleiding bij het op goede wijze verduurzamen van hun woningen. Daarom willen we per stadsdeel een contactpunt openen waar de wijkbewoners ondersteuning kunnen krijgen in het verduurzamen van hun woning. Voor veel bewoners en VvE’s is het tijdrovend om uit te zoeken wat de beste manieren zijn om hun huis te verduurzamen. In de wijk kan zo concreet advies en begeleiding gevraagd worden om die keus te maken. Hiermee versnellen we de verduurzaming van de Haagse woningvoorraad.

Wind- en zonne-energie

Schone energie heeft de toekomst. Daarom gaan we het plaatsen van zonnepanelen stimuleren door meer aandacht te vragen voor de nancieringsmogelijkheden. Het stimuleren van windenergie gaat de gemeente vooral doen door locaties aan te wijzen voor windmolens. Dit gaat in goed overleg met omwonenden, ook als die in een andere gemeente wonen, zodat er draagvlak is.

Van het gas af

Ons gasnetwerk is lange tijd de bron geweest van warmte in ons huis. Het Nederlandse gas is eindig en in Groningen ondervindt men de nadelige gevolgen van de gaswinning. Om niet afhankelijk te zijn van import uit andere landen, maar vooral omdat we duurzame warmte willen, gaan we panden anders verwarmen. Het is dan ook onlogisch om nieuwe gasnetwerken aan te leggen in nieuwbouwwijken. In plaats van gasnetten komen er duurzame alternatieven, zoals warmtenetten die beheerd gaan worden door één overkoepelende instelling zonder winstoogmerk.

We willen dat de gemeente per wijk in kaart brengt welke mogelijkheden er zijn voor geothermie, warmtenetten en andere duurzame oplossingen. Om snel stappen te kunnen zetten in de verduurzaming van de warmtevraag willen we onderzoeken of het mogelijk is dat Den Haag gebruik maakt van de restwarmte van de Rotterdamse haven die via een warmtenet naar Den Haag wordt gebracht.

Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat er afspraken worden gemaakt over het verduurzamen van de voedingsbronnen van het net zodat we zo snel mogelijk de restwarmte van vervuilende bedrijven kunnen vervangen door bijvoorbeeld aardwarmte.

Gemeente geeft het goede voorbeeld

Wij willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat om duurzaamheid. De energie die de gemeente inkoopt is 100% duurzaam. Door haar inkoopkracht als stuurmiddel in te zetten, jaagt de gemeente duurzame ontwikkelingen aan. Gemeentelijke panden en gemeenteafhankelijke gebouwen moeten zoveel mogelijk groene daken en zonnepanelen krijgen. De komende collegeperiode willen we minstens 50% van het vastgoed van de gemeente klimaatneutraal maken. De verduurzaming van gebouwen zal niet ten koste gaan van het geld dat voor de activiteiten in dat pand bedoeld is (denk bijvoorbeeld aan schoolgebouwen). Daarnaast zal de gemeente ondersteuning bieden als eigenaren van vastgoed in de stad hun panden willen verduurzamen.

De gemeente zal verder in haar inkoopbeleid een streng toetsingskader hanteren op het gebied van duurzaamheid van de ondernemingen waarbij zij inkoopt. Dit toetsingskader zal ook gehanteerd worden voor andere activiteiten van de gemeente, zoals het investeringsbeleid en het subsidiebeleid.

We willen tenslotte duidelijk hebben welke regels en welk beleid verduurzaming in de weg staan en die aanpassen.

Van afval naar grondstof

Afval bestaat niet. Voor D66 is het uitgangspunt dat afval een grondstof is en wordt hergebruikt. Daarnaast willen we de hoeveelheid afval terugbrengen. Dankzij de ondergrondse restafvalcontainers (ORAC’s) kan iedereen makkelijk van zijn of haar restafval af. Om afvalscheiding makkelijker te maken, willen wij dat een deel van de ORAC’s wordt omgebouwd zodat deze geschikt zijn voor plastic, blik en drankpakkenafval (PMD). We willen meer glas- en papiercontainers. Hiermee stimuleren we dat mensen hun afval gaan scheiden. Naast meer afvalscheiding bij de bron willen we ook inzetten op betere nascheiding. Om afvalscheiding echt een succes te maken, pleiten we voor betere voorlichting en communicatie aan burgers over hoe afval te scheiden en waarom dit zo belangrijk is. Samen met de afvalverwerkers gaan we ook ondernemers meer betrekken bij afvalscheiding en recycling. Zo verminderen we in Den Haag verspilling en vergroten we de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018