Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

Haagse leraren: de beste leraren

Onderwijskwaliteit staat of valt met leraren. Daarom moeten scholen aan leraren de mogelijkheid geven om zich meer te richten op lesgeven. Dat kan door voldoende ondersteunende medewerkers in dienst te nemen. We gaan dan ook onverminderd door met onze ambitie dat iedere school een conciërge krijgt. De succesvolle lerarenbeurzen blijven bestaan. De gemeente gaat in goed overleg met de scholen stimuleren dat leraren zich blijven ontwikkelen. Zo zorgen we voor goed onderwijs samen met de leraren.

In Den Haag is er geen lerarenopleiding. Daarom willen we dat er op korte termijn een lerarenopleiding wordt gestart. Dit zorgt voor een groter aanbod van leraren die daarna in de regio op zoek gaan naar een baan.

Talentontwikkeling begint jong

Brede buurtscholen stimuleren een brede ontwikkeling van het kind door hun aanbod van voor- en naschoolse activiteiten, zoals: huiswerkbegeleiding, kinderopvang, sport en beweging, les in gezonde voeding en beweging, natuur en cultuur. Er is aandacht voor vaardigheden als programmeren, (seksuele) diversiteit, mediawijsheid en de keuzes voor een gezond leven. Ook taalachterstanden worden verkleind op een brede buurtschool. We willen Haagse kinderen de kansen bieden voor het leven in een moderne wereld. Om kinderen hier vroeg wegwijs in te maken en de benodigde cultuurverandering te initiëren, zal de gemeente Den Haag een projectweek over klimaatverandering aanbieden voor alle Haagse Basisscholen. Op brede buurtscholen krijgen ze die kans en de noodzakelijke ondersteuning.

De brede buurtschool heeft daarnaast een spilfunctie in de wijk en zorgt ervoor dat het schoolgebouw optimaal wordt gebruikt, ook na lestijd. We willen van iedere basisschool een brede buurtschool maken die toegankelijk is voor alle Hagenaartjes vanaf 2,5 jaar.

Op brede buurtscholen werken onderwijsprofessionals, ouders en buurten nauw samen. We willen dat er wordt geïnvesteerd in de betrokkenheid van ouders bij de school. Kinderen ontwikkelen zich namelijk beter als ouders inspelen op wat in de klas is behandeld.

Om de wereld van onze talenten te vergroten is het belangrijk dat we kinderen laten zien wat er allemaal mogelijk is voor ze. Daarom willen we meer geld vrijmaken voor zomer- en weekendscholen waar kinderen kennismaken met professionals en vakgebieden. Ook talent stimulerende organisaties zoals de Weekendschool, Schilderswijk University, Transvaal University en Escamp University krijgen onze steun.

Overgang naar voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor de toekomst van kinderen. We willen dat er meer aandacht is voor deze overgang door intensievere coaching van kinderen met een leerachterstand. Daarnaast is het belangrijk dat we leraren stimuleren om schooladviezen met elkaar te bespreken en dat ouders op de basisscholen goede voorlichting krijgen over vervolgopleidingen en de mogelijkheden om scholen te bezoeken. Daarmee vergroten we de kans dat kinderen een passend advies krijgen.

Passend onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra aandacht nodig, omdat zij moeite hebben om mee te komen of juist omdat zij hoogbegaafd zijn. Het is belangrijk dat ook deze kinderen naar school kunnen, want gedwongen thuiszitten is voor ons geen acceptabel alternatief. Het vinden van oplossingen voor thuiszitters is daarom voor ons een prioriteit. We staan achter de decentralisatie van het passend onderwijs, omdat deze leerlingen dan kunnen opgroeien met hun leeftijdsgenootjes in de stad. Maar we zien ook dat passend onderwijs vaak bureaucratisch is. Daarnaast is niet altijd de juiste ondersteuning aanwezig. Dat gaan we veranderen door heldere afspraken met scholen te maken zodat alle kinderen in onze stad onderwijs kunnen volgen op een manier die bij ze past. Daarnaast willen we meer sociaal maatschappelijk werkers op scholen om de noodzakelijke ondersteuning snel in te kunnen zetten. Op die manier verbinden we onderwijs en jeugdhulp beter.

Iedere Haagse jongere een startkwalificatie

Alle Haagse jongeren verdienen een diploma. Het is belangrijk dat er voldoende leerwerkplekken voor jongeren beschikbaar zijn. Leerwerkcheques voor kleine ondernemers vinden we een goede manier om het aantal leer-werkplekken te vergroten. Bovendien geeft dit organisaties de kans om talenten te werven. Door leerwerkbanen kunnen scholieren belangrijke eerste werkervaring opdoen om hun kans op een baan te vergroten. Daarnaast slaan we de handen ineen met scholen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De inspectie houdt een strakke verzuimadministratie bij, signaleert uitval op tijd en treedt op tegen spijbelen. Onze verantwoordelijkheid voor Haagse jongeren houdt natuurlijk niet op bij de gemeentegrens. Als een onderwijsinstelling in meerdere gemeenten is gevestigd, werken we samen met andere gemeenten om ervoor te zorgen dat elke Hagenaar de arbeidsmarkt betreedt met een startkwali catie. Jongeren die toch uitvallen uit het leerproces en geen baan hebben willen wij op individuele basis aan een startkwali catie helpen zodat hij of zij toch een nieuwe start kan maken om een eigen leven op te bouwen. Wij laten niemand aan zijn lot over.

De taal spreken en (digitale) laaggeletterdheid bestrijden

De taal spreken is een voorwaarde om volwaardig mee te kunnen doen in de Haagse samenleving. Daarom moet iedereen, van vluchtelingen die (nog) geen status hebben tot laaggeletterde Hagenaren, de kans krijgen om Nederlands te leren of te verbeteren. Om laaggeletterdheid aan te pakken en iedere Hagenaar de taal te leren willen we dat de gemeente taalcursussen inkoopt of investeert in bibliotheken, taalhuizen en andere vormen van taalonderwijs . Voor nieuwkomers is het leren van de Nederlands taal essentieel om een goede start te maken.

D66 heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de verdere groei van de Haagse Campus van de Universiteit Leiden. We zijn trots op het resultaat: 3.700 studenten verdeeld over 10 opleidingen, die zich onder begeleiding van 250 medewerkers specialiseren in thema’s waar Den Haag in voorop loopt, zoals vrede, recht en veiligheid.

Dit taalonderwijs is nu versnipperd en de kwaliteit varieert. Daarom willen we dat regionale opleidingscentra en hogescholen onderwijs op maat gaan aanbieden voor nieuwkomers.

Ook digitale vaardigheden worden belangrijker: steeds vaker wordt gevraagd iets via internet te regelen, en bij veel banen moet je kunnen omgaan met computers. Wanneer je moeite hebt met deze vaardigheden kun je lastiger meekomen. Bij het aanbod van taalcursussen in bibliotheken en taalhuizen is er daarom ook aandacht voor het verbeteren van digitale vaardigheden.

Den Haag studentenstad

De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden zorgen met hun 30.000 studenten ervoor dat Den Haag een echte Studentenstad is geworden. Studenten zijn een enorme aanwinst voor Den Haag. Zij beginnen vaak eigen maatschappelijke ondernemingen, vormen een talentenpool voor de (internationale) bedrijven in Den Haag en verlevendigen het uitgaansleven. We willen alle studenten boeien en binden. Dat gaan we doen door een goed studentenklimaat te scheppen. We pakken het tekort aan studentenwoningen aan. Binnen twee jaar moet de achterstand ingelopen zijn. De bouw van deze extra woningen is bovendien nodig om door te kunnen groeien als populaire studentenstad. We huisvesten studenten niet alleen in grote ats maar ook verspreid over de stad in grote en kleine complexen en eenheden. Zo verbinden we de stad met de hoger onderwijsinstellingen in de stad. Er moeten voldoende studieplekken zijn op locaties met openingstijden in het weekend. Ook geven we horeca de ruimte om een gezellig studentenleven buiten de collegezalen te creëren en staat de gemeente welwillend tegen nieuwe initiatieven vanuit de onderwijsinstellingen en studenten zelf om hun studietijd in Den Haag van verbeteren. Natuurlijk organiseert de gemeente samen met de studenten en de onderwijsinstellingen een echte introweek zodat aankomende studenten Den Haag goed leren kennen. Wij willen studenten ook meer betrekken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Daarom willen wij vaker in gesprek gaan met studenten. De dialoog aangaan helpt bij het opzetten van een wederzijdse informatiewinning, waardoor Den Haag nog beter kan uitgroeien tot studentenstad. De verschillende jongerenorganisaties in Den Haag dienen hierbij een belangrijke rol te spelen. Daarbij willen wij studenten helpen om vrijwilligerswerk te doen in Den Haag.

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke groei én een basisvoorwaarde om het maximale uit je toekomst te halen. Door naar school te gaan, kan ieder kind zich ontplooien en wordt hij of zij voorbereid op de arbeidsmarkt. Daarom moet onderwijs voor iedereen toegankelijk en van hoge kwaliteit zijn. Iedereen heeft recht op zijn ontwikkeling. Niet alleen als je jong bent, maar ook als je al een tijd aan het werk bent of je baan verliest en je een nieuwe opleiding wilt volgen. Een leven lang leren zorgt ervoor dat Hagenaars ook op de veranderende arbeidsmarkt een plek blijven vinden. Daarom vecht D66 voor het beste onderwijs en eerlijke kansen. Voor iedereen.

Tijdens de Haagse Onderwijstour gaat D66 Den Haag in gesprek met de échte onderwijsexperts: leerlingen, leraren, studenten, ouders en schooldirecteuren. Samen met hen werken we aan het beste onderwijs.